Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

HKN Planet Prodüksyon ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından işlenen tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda korunmaktadır. Şirket’in veri sorumluluğu, kişisel verilerinizin Şirket tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, toplamanın yöntemi ve haklarınız konusunda aydınlatıcı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HKN Planet Prodüksyon ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2)  Kişisel verilerin işlenme amaçları;

internet sitemiz www.oyuncukatalogu.com ve bu siteye bağlı dijital platformlara üye olmanız ve hizmet satın almanız ziyaret, başvuru, üyelik giriş, web sitemiz, sosyal medya, telefon veya e-posta yazışmaları veya herhangi bir ticari veya hukuki ilişki durumunda, tarafımızla doğrudan paylaştığınız kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir ve işlenebilir.

a.Şirket’in dijital ortamlarda ve internet ortamında hizmet sunabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

b.Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini;

c.Şirket tarafından sunulan elektronik hizmetlerin üyelerin ve web sitesi ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;

d.Şirket tarafından hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;

e.Şirket’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;

f.Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

g.Şirket’in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

h.Finans veya muhasebe işlerinin takibi,

i.Şirketimizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

j.İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

k.Elektronik ortamda sağlanan hizmetlerin satışı ve pazarlanması süreçlerinin planlanması ve icrası,

l.Müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması,

m.Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

n.Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi,

o.Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

p.Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.oyuncukatalogu.com  internet adresinden paylaşılmış olan “HKN Planet Prodüksyon ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’nin web sitesine ziyarette bulunan veya üye olacak kişi ve firmaların Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını içeren hüküm ve koşulları kapsayan metinden ulaşabilirsiniz.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla; yurt içinde ve yurtdışında üyelerimize, web sitesini ziyaret eden kişilere, iş ortaklarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere; aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir:

a.Şirket tarafından sunulan elektronik hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;

b.Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

c.Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;

d.Şirket’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;

e.Şirket’in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

f.Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

g.Kişisel verilerinizin kullanımı yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle ve farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen;Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 ve yukarıda listelenen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya aşağıda  öngörülen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, iş ortağı/müşteri/tedarikçilerden toplanan verileri memnuniyeti en iyi şekilde sağlayabilmek için işbu Bilgilendirme ile belirtilen şartlar çerçevesinde ve varsa sözleşmelerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Şirket, sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.oyuncukatalogu.com internet adresinde bulunan İLETİŞİM linkine tıklayarak iletebilir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Tüm www.oyuncukatalogu.com web sitesi ziyaretçileri ve üye olan kişi ve firmalara önemle duyurulur.

HKN Planet Prodüksyon ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi